Praca - JZO

JZO to miejsce dla Ciebie

                                                                 Dołącz do nas! – Wyślij swoje CV na adres rekrutacja@jzo.com.plDołącz do nas! – Wyślij swoje CV na adresDołącz do nas! – Wyślij swoje CV na adresDołącz do nas! – Wyślij swoje CV na adres

Jeśli chcesz abyśmy zatrzymali Twoje dokumenty aplikacyjne dla przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez JZO S.A. umieść w swoich dokumentach aplikacyjnych klauzulę zgody o treści wskazanej poniżej:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez JZO S.A. zawartych w aplikacji o pracę na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych. Jestem świadomy/a, że mam prawo do wycofania zgody w każdym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.”

 

Jeśli pragniesz rozwijać swoje kompetencje zawodowe, jesteś ambitny, nie boisz się wyzwań, a przy tym wymagasz dużo od siebie, jak i od swoich współpracowników – JZO S. A. to miejsce dla Ciebie. Staramy się pozyskać i utrzymać najlepszych pracowników. Szukamy ludzi z pasją, którzy są chętni do rozwijania się i wypracowywania najlepszych relacji ze współpracownikami i klientami.
Nasi aktualni i przyszli Pracownicy są dla nas ważni i dlatego tak dużą wagę przykładamy do efektywnego procesu pozyskiwania najlepszych specjalistów i wspierania ich rozwoju podczas pracy w naszej firmie.

 

W procesie rekrutacji Pracowników do JZO S.A. zapewniamy: obiektywizm, rzetelność, poufność i standaryzację. Procedura rekrutacyjno-selekcyjna jest zróżnicowana w zależności od stanowiska.

W procesie rekrutacji Pracowników do JZO S.A. zapewniamy: obiektywizm, rzetelność, poufność i standaryzację. Procedura rekrutacyjno-selekcyjna jest zróżnicowana w zależności od stanowiska. Przykładowa przebiega następująco:

  • Analiza nadesłanych aplikacji, wybór kandydatów spełniających wymagania danego stanowiska.
  • Rozmowa kwalifikacyjna z bezpośrednim przełożonym oraz z przedstawicielem HR w siedzibie firmy lub w terenie.
  • Ewentualne badanie predyspozycji osobowościowych i potencjału rozwojowego.
  • Ostateczna decyzja i złożenie propozycji kandydatowi.
  • Przekazanie informacji zwrotnych wszystkim uczestnikom procesu.

JZO S.A. zdobyło tytuł „Odpowiedzialny Pracodawca – Lider HR 2018”, w uznaniu dobrych praktyk w obszarze polityki personalnej. W ramach Grupy Essilor spółka uczestniczy też w programie „Zobacz Lepszą Przyszłość”, wyróżnionym tytułem „Dobroczyńcy Roku 2018” w kategorii „Wolontariat Pracowniczy”.

 

Obowiązek informacyjny- RODO:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka JZO S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze (58-500 Jelenia Góra), ul. Ludwika Waryńskiego 12, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000644768, NIP: 6111015261, kapitał zakładowy 1.030.500,00 zł ( „Administrator”).

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail: kontakt@jzo.com.pl lub pisemnie na wyżej podany adres.

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem e – mail: iod@jzo.com.pl.

Pani/Pana dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane:

a) w przypadku rekrutacji, w ramach której dojść ma do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę – Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przede wszystkim z Kodeksu pracy – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze jako potencjalnym pracodawcy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

b) w przypadku rekrutacji, w ramach której ma dojść do zatrudnienia na podstawie umowy cywilnoprawnej – Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji – podstawą prawną przetwarzania jest podjęcie działań przed ewentualnym zawarciem umowy cywilnoprawnej (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

c) dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych – podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

d) w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora w związku z prowadzeniem procesów rekrutacji, takim jak dostawcy systemów informatycznych i usług IT.

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji – nie dłużej niż 2 lata od momentu wyrażenia zgody, bądź do czasu jej cofnięcia.

Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie poprzez adres e-mail kontakt@jzo.com.pl, iod@jzo.com.pl lub pisemnie na adres JZO S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze (58-500 Jelenia Góra), ul. Ludwika Waryńskiego 12. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

Podanie danych jest warunkiem wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym, a ich niepodanie uniemożliwi wzięcie udziału w tym procesie.

ZGODY:

· Jeżeli wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia procesów rekrutacyjnych w przyszłości, prosimy o umieszczenie w swojej aplikacji następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JZO S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze (58-500 Jelenia Góra), ul. Ludwika Waryńskiego 12, moich danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych oraz zebranych podczas ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej w celu przeprowadzenia procesów rekrutacyjnych w przyszłości.”

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Soczewki korekcyjne są wyrobem medycznym, przeznaczonym głównie do produkcji okularów korygujących wady wzroku, po złożeniu ich z oprawą. Podmiotem odpowiedzialnym za niniejszą reklamę jest JZO S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze. Producentem reklamowanych soczewek korekcyjnych jest JZO S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze.